امروز دوشنبه 10 آذر 1399
 
 
 
1395/09/06 08:23:48  
امكان دريافت و بررسي پيشنهادهاي مربوط به سيستم مديريت كيفيت
باسلام احتراماً؛ پيرو تصويب "نظام نامه نظام پيشنهادها" توسط شوراي محترم اسلامي شهر و ابلاغ توسط شهردار محترم طي مكاتبه شماره21/95/96497 مورخ 19/05/1395؛ به منظور تشويق منابع انساني در جهت افزايش كارآيي، اثربخشي، افزايش تعلق سازماني و بهره مندي از توانمندي هاي ايشان در تحقق اهداف سازماني؛ اين مديريت در نظر دارد نسبت به دريافت و بررسي پيشنهادهاي سيستم مديريت كيفيت (ايجاد و بهبود مستندات) در سامانه فعلي نظام پيشنهادها به آدرس suggestion.mashhad.ir اقدام نمايد. لذا فقط و فقط مستنداتي كه از تاريخ 20 مرداد 1395 در سيستم مديريت كيفيت (اتوماسيون اداري) ثبت و ابلاغ گرديده اند مورد بررسي گروه بهبود روشها قرار خواهند گرفت. همچنين لازم به ذكر است كه: 1- به ازاي هر سند تاييد شده (به عنوان پيشنهاد مصوب) بعد از بررسی و تعیین امتیاز، حداكثر مبلغ 15000000 ريال به عنوان پاداش نقدي در نظر گرفته خواهد شد 2- موارد تاييد شده تحت عنوان پيشنهاد مصوب از مزاياي انگيزشي غيرنقدي شامل: گواهي پيشنهاد مصوب براي پيشنهاددهنده/ پيشنهاددهندگان بر اساس درصد مشاركت اعلام شده در پيشنهاد، تاثير در كارانه، تاثير در ارتقاء شغلي، تاثير در ارزشيابي سالانه، تاثير در انتخاب برترين ها و ... بهره مند خواهند شد 3- تمامي پرداختها بر اساس درصد مشاركت اعلام شده در پيشنهاد (ثبت شده توسط مدير مربوطه) صورت خواهد گرفت 4- تعداد افراد مشاركت كننده در تدوين سند، باید منطبق با مستند تدوین شده باشد و اثر بخشي مطالب درج شده در پيشنهاد و سند مربوطه به عنوان عوامل اصلي امتياز دهي لحاظ خواهد شد. 5- امكان تغيير و اصلاح پيشنهاد پس از دريافت توسط گروه بهبود روشها امكان پذير نمي باشد. لذا خواهشمند است در هنگام ثبت درصد مشاركت كنندگان و ارائه توجيهات اثر بخشي پيشنهاد (سند) با نهايت دقت و توجه اقدام گردد. 6- هر مستند ثبت و ابلاغ شده در سيستم مديريت كيفيت تنها يكبار به عنوان پيشنهاد مورد بررسي قرار خواهند گرفت، لذا در صورت عدم بهبود و ويرايش جديد از ثبت دوباره مستندات خودداري گردد. 7- مسئوليت صحت اطلاعات درج شده در پيشنهاد بر عهده مدير/ مسئول مربوطه (مندرج در صفحه اول مستند سيستم مديريت كيفيت ابلاغ شده توسط مالك فرايند) به عنوان پيشنهاددهنده اصلي خواهد بود. لذا به منظور تسريع در بررسي، مي بايست هنگام ارسال پيشنهادهاي مربوطه موارد ذيل رعايت گردد. 8- پيشنهاد بايد حتماً به صورت گروهي و توسط مدير/ مسئول مربوطه ارائه گردد و مي بايست نسبت به درج اسامي دخيل در تهيه يا ويرايش (بهبود) سند به همراه درصد مشاركت افراد در سامانه نظام پيشنهادها، اقدام گردد. 9- در قسمت «عنوان پيشنهاد»، ابتدا بايد نوع مستند (شامل: نظام نامه، دستورالعمل، آيين نامه، روش اجرايي و ...) ذكر شده و سپس «عنوان سند» درج گردد. به عنوان مثال: «دستورالعمل: دستورالعمل پذيرش و بررسي پيشنهادها 10- مستندات قبلي و در حال اجرا (جديد) بايد در قسمت پيوست، قرار داده شوند. 11- پیشنهادات می بایست توسط مدیران مربوطه هر قسمت ارسال گردد در غیر این صورت باید مدیر مربوطه طی مکاتبه ای پیشنهاد ارسال شده و میزان درصد مشارکت افراد را تایید نماید.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. ©1390